Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 16.05.13

H Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου για
τη μεταβατική περίοδο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 8
της Κ.Υ.Α 7261/22.2.13 και η Τροποποίηση του σχεδίου στο Ο.Τ. 1191 και στο Ο.Τ. 350 «Τροποποίηση
ρυμοτομικών γραμμών» με διατήρηση θετικού ισοζυγίου κοινοχρήστων
χώρων», απασχόλησαν μεταξύ άλλων την τελευταία Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για