Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 02.11.16

21η Τακτική Συνεδρίαση Δήμοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου 02/11/16

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε  συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 2α Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,  σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016.

2.Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 251/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2016-2017, λόγω διαγραφών, επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εγγραφών της 5/10/2016.

4.Καθορισμός εισφορών για τη συμμετοχή στα καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια και προγράμματα του Δήμου Χαλανδρίου για την περίοδο 2016-2017.

5.Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου νέων και ενηλίκων.

6.Έγκριση απόδοσης εγκριθείσας πίστωσης ακυρωθείσας παράστασης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2016.

7.Έγκριση διάθεσης των υπολοίπων μουσικών cd του Δήμου.

8.Έγκριση σκοπιμότητας για την «Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων γραφείου».

9.Απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 6ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

10.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 31322/25-10-2016).

11.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

12.Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

13.Έγκριση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων του Δήμου.

14.Έλεγχος της μελέτης διαμόρφωσης της οδού Αγίας Παρασκευής από την οδό Αισχύλου έως την Πλατεία Φλύας.

15.Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Ανυψωτικών Μηχανημάτων».

16.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/15.

17.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», Α.Μ. 12/15.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για