Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1.
Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

ΘΕΜΑ 2.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους
2023

ΘΕΜΑ 3.
Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης «Καθορισμός
προτεραιότητας της οδού Σουλίου έναντι της οδού Δεσποτικού»

ΘΕΜΑ 4.
Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, αξιολόγησης,
επεξεργασίας & τεκμηρίωσης κυκλοφοριακών φόρτων επιπέδων εξυπηρέτησης
όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του
Δήμου»

ΘΕΜΑ 5.
Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κου Νίκου Ζενέτου για τη συνυπογραφή κοινής
αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 05057326008
Πλουμπίδη Ευρυδίκης, Πλουμπίδη Γεωργίου, Σακελλάρη Γεωργίου, Σακελλάρη
Αθανασίου και Τούντα Γεωργίας για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα
γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων
δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου

ΘΕΜΑ 6.
Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και απομάκρυνση
τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) για
την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2023

ΘΕΜΑ 7.
Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 8.
Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

ΘΕΜΑ 9.
Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20
και σε δημόσιους φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για