Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 23/02/2023

 1. ΘΕΜΑ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου
  προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
 2. ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού
  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 3. ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού
  Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή
  αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών
 4. ΘΕΜΑ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού με
  σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου
 5. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους
  2023
 6. ΘΕΜΑ Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2022
 7. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2021 και για τους
  μήνες: Ιανουάριο έως Απρίλιο έτους 2022, σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας
 8. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016
 9. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, βάσει του Ν. 4412/2016
 10. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το υποέργο 2, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής με τίτλο «Ευφυή Συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης
  για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών, στο Δήμο Ιλίου»
 11. ΘΕΜΑ Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προκειμένου να συμπεριληφθεί το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν.4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών
 12. ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»
 13. ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 14. ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά τη «Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με το Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και
  επεξεργασίας»
 15. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παίγνιων με παιγνιόχαρτα εντός ΚΥΕ, επί των οδών Φιλοκτήτου 50 & Εκάβης στο Ίλιον
 16. ΘΕΜΑ Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Ιλίου
 17. ΘΕΜΑ Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 18. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης «Περί μη ύπαρξης κατάλληλου καθορισμένου χώρου, για να υποδεχθεί την λειτουργία του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου» πέραν του χώρου εντός του Ο.Τ. 75 το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χρυσηίδος, Δαναών και Πολυφήμου
 19. ΘΕΜΑ Λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Διός
 20. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας απότμησης πεζοδρομίου
 21. ΘΕΜΑ Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 3722/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 2103Γ και Ο.Τ. 2103Α επί της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζοδρόμων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
 22. ΘΕΜΑ Συνεργασία Δήμου Ιλίου και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια
 23. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας
 24. ΘΕΜΑ Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων στην Επιτροπή ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023
 25. ΘΕΜΑ Ορισμός επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2023
 26. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπών της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου και της Δ/νσης Περιβάλλοντος, για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/16
 27. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
 28. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το έτος 2023 H. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 29. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα το Δήμο μας, για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων
 30. ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτού
 31. ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2022
 32. ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2022

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για