Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 25-5-2023

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων
εκπρόθεσμων καταβολών (ΚΩΔ 34484)

ΘΕΜΑ 3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

ΘΕΜΑ 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
έτους 2023

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και
μεταφοράς του σε νέα θέση

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ από το Εθνικό
Τυπογραφείο της υπ’ αριθ. 029/2022 Α.Δ.Σ. που αφορά
«Δημιουργία πεζοδιάβασης – επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ
των οδών Νέστορος και Πάριδος»

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας
φωτεινής σηματοδότησης με επενεργούμενη φάση πεζών
(κλήση φάσης) μεταξύ των Ο.Τ. 684 – 685 και 687 στη Λεωφ.
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (περιοχή Παλατιανής)

ΘΕΜΑ 8. Λήψη κανονιστικής απόφασης για έγκριση καθορισμού της οδού
Αγ. Άννης, εντός του Ο.Τ. 479, ως πεζοδρόμου και επικαιροποίηση
της υπ’ αριθμ. 043/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί
τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Δ. Ιλίου, περιοχής Αγ. Φανουρίου

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της
Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου-Κεντρική
Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης
με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αρ. 72252/13.10.2020
(ΑΔΑ:ΩΛΦ4ΩΕΒ-ΛΦΡ) ΑΥΙΜ

ΘΕΜΑ 12. Τροποποίηση της Απόφασης Ορισμού του Μηχανισμού
Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα
Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024

ΘΕΜΑ 13. Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για
άτομα πάσχοντα από ψυχιατρικές διαταραχές, αυτισμό και
συναφείς διαταραχές

ΘΕΜΑ 14. Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Κ.Ε.Ψ.Υ.» για την ίδρυση Κινητής Μονάδας
Ψυχικής Υγείας σε όφελος πασχόντων από ψυχιατρικές και
γενικότερες ψυχικές διαταραχές

ΘΕΜΑ 15. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορη οικογένεια του
Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑ 16. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων
ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ 17. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη
κυκλοφορία οχημάτων

ΘΕΜΑ 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου, έτους 2023

ΘΕΜΑ 19. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού
πληροφορικής

ΘΕΜΑ 20. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά
σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων –
δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ 21. Λήψη απόφασης για τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 152/2021
& 153/2021 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την
αντικατάσταση μέλους

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για