Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 2-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού
και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2024

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2023

ΘΕΜΑ 4. Τροποποίηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η.
στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» η οποία είχε οριστεί με την υπ’ αριθμ. 224/2022 ΑΟΕ

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά την «Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικών πινακίδων και λοιπών σημάνσεων οδών
για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιλίου»

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Ενίσχυση/Αναβάθμιση των υποδομών που συμβάλλουν στην αύξηση της χρήσης
του Δημόσιου Αστικού χώρου και τονώνουν την κοινωνικοποίηση των πολιτών»

ΘΕΜΑ 7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για δημοσίευση σε ΦΕΚ από το Εθνικό Τυπογραφείο της υπ’ αριθμ. 069/2023 Α.Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΡΓ. Η1/23

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ»

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ. 2153Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 15. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων

ΘΕΜΑ 16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου την επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 17. Αναστολή εκτέλεσης – Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο

ΘΕΜΑ 18. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για