Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την Πε. 30-11-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 16/11/23 πρακτικά συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία «Συλλογή,
συσκευασία και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου»

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης
και πληροφόρησης»

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και
προμήθεια αφισών – εντύπων» (Ομάδα 1η )

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και
προμήθεια αφισών – εντύπων» (Ομάδες 2η και 3η )

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου –
ζαχαροπλαστείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Παροχή έτοιμου φαγητού για τη σίτιση
απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για
δώδεκα (12) μήνες»

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο
Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του» ( Υποέργο 1: ομάδα Ε΄: Αναπηρικά αμαξίδια – ομάδα
ΣΤ΄: Εξοπλισμός φαγητού – ομάδα Ζ΄: Είδη σκίασης)»

ΘΕΜΑ 12. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ 15. Λήψη απόφασης που αφορά την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του έργου της επέκτασης της γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ στο τμήμα ΄΄ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΟΝ΄΄

ΘΕΜΑ 16. Λήψη απόφασης απόψεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. «της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06)»

ΘΕΜΑ 17. Λήψη απόφασης απόψεων επί της Σ.Μ.Π.Ε. «του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών»

ΘΕΜΑ 18. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων

ΘΕΜΑ 19. Δωρεά τεσσάρων μεταχειρισμένων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Γορτυνίας

ΘΕΜΑ 20. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

ΘΕΜΑ 21. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ Α.Ε (Άρθρο 26 του
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)

ΘΕΜΑ 22. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος (εγκαταλελειμμένα οχήματα)

ΘΕΜΑ 23. Πίνακας αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών Ελένης – Αναστασίας Παπαδήμα και βεβαίωση καλής εκτέλεσης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για