Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.

Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022

2. Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπευθύνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO AQUATICO

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. ΈγκρισηΤεχνικούΠρογράμματοςέτους2023ΔήμουΙλίου

  1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2022
  2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκπόνησης μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
  3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Τυρνάβου και Μπιζανίου – Ο.Τ. 2018 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

9. Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης ́Ένταξης του Έργου «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ} που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001294

10.Ίδρυση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Ιλίου

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

11.Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ιλίου

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

12. Αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων κληρονόμων Λιόση για διατήρηση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 2117Α, επί των οδών Λευκίμης & Σητείας για χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για