Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 19.12.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 19.12.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2019
2. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας και
αξιολόγησης προσφορών
4. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα
με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017
5. Λήψη απόφασης πρόωρης λύσης μίσθωσης ακινήτων
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Καταβολή δικαστικών εξόδων: 1)βάσει της Π.Α. 18/2009 & της με αριθ. 1814/2018
Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, 2) βάσει της Π.Α. 17/2009 & της με αριθ.
1683/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών
8. Λήψη απόφασης έγκρισης για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
κατεύθυνσης προς το «AutoMotoIKTEO» τύπου Π-73 ή Π-72 στο Δήμο Ιλίου
9. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση (χωρίς διαγωνισμό), απευθείας αγορά
ακινήτων από το Δήμο Ιλίου και συγκεκριμένα των χαρακτηρισμένων ακινήτων ως
«Πολύκεντρο Μουσικής & Τεχνών» στο Ο.Τ. 90 σύμφωνα με το ΦΕΚ 442ΑΑΠ/2009 επί
των οδών Νέστορος, Χρυσηϊδος & Πάριδος
10. Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19.07.2019
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19.07.2019
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ.
Ζ1/18»
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»
15. Ορισμός εκπροσώπου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Ιλίου
16. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
17. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου κατά το άρθρο 70
του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
Ν. 4604/2019
18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής, του άρθρου 3 της
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018) αναφορικά με
την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος
ευπαθών καταναλωτών
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
19. Λήψη απόφασης για υλοτομία η μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
20. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
21. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση
(Άρθρο 22 παρ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)
22. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας «ΕΥΔΑΠ»
Η. ΓΕΝΙΚΑ
23. Έγκριση πίστωσης ποσού 91.467,59 € που αφορά συμπληρωματική κάλυψη
λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των
σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για