Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 30.01.20

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 30.01.20

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2020
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2019
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 350/2016 ΑΔΣ περί καθορισμού οικονομικής συμμετοχής
πολιτών στα προγράμματα άθληση για όλους
4. Λήψη απόφασης ως προς την ελάχιστη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο για την
ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικές εγκαταστάσεις
5. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν.
4412/2016
6. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν.
4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Λήψη απόφασης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
της αποζημίωσης, ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυλοποτάμου
και Ελαιών στο Ο.Τ. 1208 της περιοχής «Μιχελή» σε χαρακτηρισμένο χώρο (Κ.Χ.
Πρασίνου) ΦΕΚ 937/Δ’/26.11.1998 ιδιοκτησίας κας Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά το
γένος Ιωάννη Καμπόλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3193/2019 Απόφαση Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών
8. Κατηγοριοποίηση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης, οδός Θεολόγη 1, σύμφωνα με το Ν. 4479 ΦΕΚ 94Α/2017
9. Έγκριση 2ου τριμήνου εργασιών – Α’ Σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση
ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»
10. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στις ιδιοκτησίες της
εταιρείας Γ. ΛΙΟΣΗΣ Ι.Κ.Ε. που βρίσκονται επί των οδών ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ & ΦΛΕΒΑΣ
ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ – Ο.Τ. 290 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
11. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΘΑΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 – Ο.Τ. 2133 – περιοχής
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 092/2013 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πρώην
ΔΗΚΕΠΑΚΑ Δήμου Ιλίου
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
13. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων
Υποδομών Εκπαίδευσης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο
«Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των
Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα»
14. Λήψη απόφασης Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
16. Λήψη απόφασης για μεταφορά και διαμόρφωση νέου χώρου της αίθουσας
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
17. Λήψη απόφασης για τη δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού προς το Δήμο Δρόπολης
18. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόταση μετατροπής συμβάσεων των σχολικών
καθαριστριών που υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε ΙΔΑΧ
Διανομή μέσω \’ΙΡΙΔΑ\’ με UID: 5e2ac54b48e9a065afbd0126 στις 24/01/20 12:29

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για