Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 13.02.20

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 13.02.20

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Εισήγηση για την προσθήκη κλάδων / ειδικοτήτων στο άρθρο 5 του ισχύοντος
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2020

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Έγκριση αποζημίωσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
και ΠΑΠΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ με ΚΑ 010320 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2210 περιοχής
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ και συμψηφισμού με τις οφειλές λόγω εισφοράς σε χρήμα
4. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος 26,82 τ.μ. καταργημένου κοινοχρήστου χώρου στην
ιδιοκτησία (10) ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑ που βρίσκεται επί της οδού ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΦΩΚΑ – Ο.Τ. 586 – 588 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ βάσει της 4/2014 Πράξης Αναλογισμού
5. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»
άξονα προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών
Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση & Συμπλήρωση
Κοινωνικών Υποδομών στη Δυτική Αθήνα»
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
7. Συγκρότηση επιτροπής της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παρακολούθηση και παραλαβή
της «Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου»
8. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
9. Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων
10. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας ημιφορτηγών

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια
υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικής
12. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
13. Λήψη απόφασης για την αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ του Σωματείου «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»

Ζ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
14.Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το
έτος 2020

Η. ΓΕΝΙΚΑ
15.Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για