Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 06.08.2020

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 06.08.2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 29/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατόπιν παραπομπής της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234/2020 ΑΟΕ

2. Λήψη απόφασης για τμηματική καταβολή αποζημίωσης για ιδιοκτησία Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020

5. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020 Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης έγκρισης της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας η οποία έχει δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 επί της οδού Αγ. Φανουρίου περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

7. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 8. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα βιβλίων Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για