Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 22.10.2020

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 22.10.2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού &
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
2. Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για
την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και
αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2021
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2020
4. Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών
συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση,
σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ
(18.04.2013) και προσδιορισμός χρήσης αυτών

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
από οδό Πετρουπόλεως έως οδό Χαλκηδόνος & ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από οδό Χ. Τρικούπη έως
οδό Ηρακλείτου – Α’ ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
6. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της οδού Ιπποδαμείας
(Τμήμα από Λ. Ιλίου έως οδό Ιδομενέως)
7. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
8. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 308/2019 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου κατά το άρθρο 70, Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
9. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
10. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού
Γαλερίου 19, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους
Περιβάλλοντος

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
11. Αποδοχή της πρότασης ψηφίσματος για τη θεσμοθέτηση της «Ελληνικής Εβδομάδας
Βιώσιμων Στόχων» του Δικτύου SDG 17GREECE και συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη
δράση «Υιοθέτησε έναν στόχο»

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για