Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 01.04.21

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Ίδρυσης Δημοτικού Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ιλίου σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου,
οικονομικού έτους 2021
3. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΧΙΟΝΑΚΟΥ
ΗΛΙΑ που βρίσκεται επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ – Ο.Τ. 737 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ
5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης αιτήματος τροποποίησης της μελέτης Φωτεινής Σηματοδότησης
στον κόμβο Λ. Θηβών – Πετρουπόλεως – Ιδομενέως (7204)
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ισχύος της παραχώρησης νερού στο
Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
8. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
9. Σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιλίου κατά το άρθρο 70,
Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.
4604/2019
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους
Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
11. Συζήτηση για το νέο Εκλογικό Νόμο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 Χαραλαμπόπουλος Ιωάννη

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για