Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου . 27.04.21

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου . 27.04.21

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2021

3. Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων και εξουσιοδότηση υπογραφής σχεδίου δανειστικού συμβολαίου

4. Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου ΚΕΘΕΑ του Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

6. Πρόταση τροποποίησης σχεδίου για την έγκριση ως πεζοδρόμου της μη εγκεκριμένης παρόδου Αγ. Άννης στο Ο.Τ. 479 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

7. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ στο Δήμο Ιλίου

8. Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης επιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη δέσμευση ακινήτου ή ακινήτων σε τμήμα του Ο.Τ. 516 στη συμβολή των οδών «ΚΥΠΡΟΥ» και «ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ» (επί αδόμητου χώρου)

9. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων» Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

10.Λήψη απόφασης για υπογραφή της Χάρτας των Δικαιωμάτων των Αστέγων Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

11.Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για