Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 27.07.2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2021
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2021
3. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης και διατήρηση ή κατάργηση περιπτέρου επί
της οδού Λεωφ. Παλατιανής 27 του Δήμου Ιλίου
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης
(εξαιρούμενης της στάσης των Ι.Χ.) σε τμήματα της οδού Καππαδοκίας
5. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ στο Δήμο
Ιλίου
6. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης
με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των
κτηματολογικών εγγράφων των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του
Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου
7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 202/2019 ΑΔΣ
8. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Καθαρισμό
– απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων
και κτιρίων του Δήμου»
Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
9. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 (Α121) και έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020
(Α148), για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
10. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρα 7 & 22
του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
11.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στο Γραφείο Τελετών «ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για