Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 31.8.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 31η Αυγούστου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 31η Αυγούστου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

2.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση κυκλοφορίας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Γεωργίου, Πετρουπόλεως-Ηρακλείτου, Θηβών και Ανδ. Παπανδρέου
3.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ ΟΙΚ 02/2014
4.    Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου του Υποέργου 5 με τίτλο: «Εκπόνηση Συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου»
5.    Λήψη απόφασης εισήγησης για την έγκριση από την επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 της μετονομασίας της οδού ΚΟΡΥΤΣΑΣ
6.    Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της αποφάσεως του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού που αφορά την παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο μας, λόγω αποκλεισμού της γέφυρας της οδού Έκτορος στο ρέμα Εσχατιάς  
7.    Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 01/02-01-2015 (ΑΔΑ:76ΘΥΩΕΒ-ΣΦΦ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου
8.    Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 02/02-01-2015 (ΑΔΑ:Ω87ΩΩΕΒ-ΡΑΤ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου
9.    Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «MAYORS ADAPT» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

 

10.    Τροποποίηση της υπ ΄αριθμ. 073/2015 Α.Δ.Σ
11.     Eπιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 § 3 εδαφ. 2 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για