Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 21.7.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 21η Ιουλίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 21η Ιουλίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφαση για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016
2.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2016
3.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επιμορφωτικές δράσεις Δήμου Ιλίου – Ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της παιδικής θεατρικής σκηνής του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης»

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.    Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/2015
6.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
7.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/2015
9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του έργου ΆΜΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ2/15

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

11.    Έναρξη άσκησης νεών αρμοδιοτήτων από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

12.    Επιβολή προστίμου για ρίψη σκουπιδιών από οδηγό οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για