Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 10.11.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 10.11.2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2016
 2. Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για την εκδήλωση των Ριμινιτών Ιερολοχιτών»
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 13.144,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2016»
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 7.564,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία στην Πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 23.12.2016»
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.898,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Χριστουγεννιάτικες παιδικές παραστάσεις στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου 21.12.2016, 28.12.2016 & 04.01.2017»
 6. Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Ιλίου
 7. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.611,25 € χρηματοδοτούμενου έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Επικαιροποίηση του εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Ιλίου
 2. Λήψη απόφασης μετονομομασίας της οδού Κορυτσάς σε οδό Ιεριχούς
 3. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας διάβασης πεζών με φωτεινή σηματοδότηση στην οδό Αγ. Νικολάου στο ύψος της οδού Ζίτσης στο Δήμο μας
 4. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της προμήθειας τριών (3) Καινούργιων Οχημάτων Τύπου WAN από το ελεύθερο εμπόριο
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16
 6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
 8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικός Τακτοποιητικός) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/09
 12. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/09

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

ΣΤ.ΓΕΝΙΚΑ

 1. Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) καθώς και του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

                                Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                  Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για