Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 23.03.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 23.03.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση διενέργειας για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2017»
 2. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»
 3. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Αμουργή Γεώργιο
 4. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 102,57 € στον κ. ΜΠΛΑΘΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω μείωσης δημοτικών τελών σύμφωνα με την 386/2012 Α.Δ.Σ. κατ’ εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
 5. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για ανανεώσεις προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωή»
 5. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Έγκριση πίστωσης 620,00 € με ΦΠΑ για την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του Δημήτρη Ψαθά για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Ο αφελής» του Δημήτρη Ψαθά από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 1. Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2017 -2018, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφή αντιτίμου
 2. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Βρισηίδος 45, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντος
 2. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
 3. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ Tassioutrans, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
 4. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΗΣ GROUP, για ρύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

                                              Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                  Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για