Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 22.05.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 22.05.2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2017
2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 348/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
3. Παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθμ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου
4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 992,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Θεατρική παράσταση “Εκκλησιάζουσες” στο Θέατρο Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στις 08.07.2017
5. Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή γεύματος στα μέλη της Θεατρικής Ομάδας του Κορινθιακού Θεάτρου “Βασίλης Ρώτας”»
6. Έγκριση πίστωσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – Παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»
7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.
8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στις ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ και ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., βάσει των Α3777, Α3778/2017 αποφάσεων του 9ου τμήματος του ΜονΔΠρΑθ. και επαναβεβαίωση των συνολικών οφειλών στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017
10. Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΕΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
11. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
12. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου Ιλίου
13. Λήψη απόφασης για διαγραφή από το «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων»
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
14. Μίσθωση οικήματος για στέγαση των επιμορφωτικών δράσεων (κεραμικής και αγιογραφίας) του Δήμου Ιλίου
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
15. Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2017
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
16. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
17. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
18. Συζήτηση για καθιέρωση δημόσιας εορτής

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για