Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 22.06.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 22.06.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης έκφρασης διαμαρτυρίας για την απομάκρυνση κινητής μονάδας ΕΚΑΒ και προσδιορισμός δράσεων
2. Λήψη απόφασης για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017
3. Επιστροφή ποσού 185,00 ευρώ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από τον Δήμο μας
4. Λήψη απόφασης για ανάθεση είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου
5. Τροποποίηση της υπ‘ αριθμ. 70/2017 Α.Δ.Σ. (περί καθορισμού δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από μη βεβαιωμένες ταμειακά οφειλές, για την πληρωμή των οποίων δεν έχει προβλεφθεί διακανονισμός από συγκεκριμένη διάταξη
6. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου
7. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αναβαθμίσεις- Επεκτάσεις προγραμμάτων για κάλυψη νέων αναγκών»
8. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16»
10. Αποστολή 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΕΡΓ Β2/15»
11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15»
13. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019 Α»
14. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»
15. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου»
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΑΠ 02/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ
3
ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17»
17. Λήψη απόφασης για μερικές προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων στο Δήμο Ιλίου
18. Λήψη απόφασης μη χορήγησης κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
19. Λήψη απόφασης Ορισμού του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
20. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Ιλίου
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
21. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
22. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για