Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 05.07.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 05.07.2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η  Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 21.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2017»
2. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 21.06.2017 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ»

Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών
4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου διάρκειας δύο (2) μηνών
 
Γ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Πρακτικού συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. για την Παραλαβή της Γ’ Φάσης Εργασιών Π.Ε. 3 του ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση Σεισμικής Συμπεριφοράς, ΄Έλεγχος / Τεκμηρίωση της Δομικής Τρωτότητας (Στατικής Επάρκειας) και Προτάσεις για Ενδεχόμενες Επεμβάσεις σε Κτήρια Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης του Δήμου Ιλίου»
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2017 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
7. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15
8. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
9. Λήψη απόφασης έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)»
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
10. Μίσθωση οικήματος για στέγαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιλίου
11. Μίσθωση οικήματος για στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου
 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
12. Λήψη απόφασης για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιλίου και Π.Π.Π.Α. – Η ΜΗΤΕΡΑ
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανανέωσης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ.
 
Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
14. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
 
Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
15. Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Νομικού Προσώπου ΝΠΔΔ Δήμου Φυλής για τη χρήση Κολυμβητηρίου και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής
 
Θ. ΓΕΝΙΚΑ
 
16. Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση επαναπατρισμού του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για