Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 02.11.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 02.11.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Απόδοση τιμής στον πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου μας κ. Γκιώνη Ιωάννη
Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4.    Λήψη απόφασης για συμμετοχή εκπροσώπων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Grand Serai από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου & ώρα 10:00 έως το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 16:00 

5.    Έγκριση πίστωσης για την «Φιλοξενία – κάλυψη διανυκτέρευσης στα μέλη της Φιλαρμονικής ορχήστρας Λεχαινών «ΟΡΦΕΥΣ» 

6.      Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017 


7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 § 5 του Ν. 4412/2016 


Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY» και την εξουσιοδότηση στο κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο Σύμφωνο
10.Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/15

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
12. Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου
13.Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για