Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 13.12.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 13.12.2017

Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Λήψη απόφασης για την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2017
2) Έγκριση παράτασης των οριζόμενων προθεσμιών συμβάσεων προμηθειών
του Δήμου
3) Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της Οργάνωσης για τα παιδιά UNICEF
4) Έγκριση πίστωσης 7.041,60 € για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για
εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου
5) Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους βάσει
του άρθρου 52 του Νόμου 4483/2017
6) Επιστροφή ποσού 1.622,02 € από συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, του
λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17738684-01 (Διαχείριση
πολυκατοικίας, στο ακίνητο επί της οδού Κυπαρισσίας 10), ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
53698/2017 σχετικής αίτησης
7) Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που
αφορούν τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας
(ΤΑΠ)
8) Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης
στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.
9) Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθμ. 46/20.11.17
βεβαιωτικό κατάλογο
10) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών
διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017
11) Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία
«Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού 2018»
12) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο
219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών
πλαισίων
14) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ως προς τον προσδιορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τη
μεταβίβαση του προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που
βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
15) Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη της οδού Ικάρου μεταξύ των Ο.Τ. 169 –
171
16) Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου και την υποβολή
πρότασης ένταξης στον άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
3
17) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου
δημοπράτησης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας σε κτίρια
του Δήμου»
18) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16
19) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16
20) Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ –
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13
21) Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής &
Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
22) Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής &
Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑ
23) Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
24) Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών
επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ιλίου
25) Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ»
για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος συλλογής και
ανακύκλωσης συσσωρευτών
26) Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την
εταιρεία D.L. ECORETHINK I.K.E. «Συλλογή Μεταφορά και Αξιοποίηση
Ανακυκλώσιμων Υλικών» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος
συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων χαρτιού από τις υπηρεσίες του
Δήμου
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
27) Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του
Δήμου μας
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
28) Λήψη απόφασης για καθορισμό χώρων διαφημιστικών πλαισίων στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για