Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.03.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.03.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Συζήτηση σχετικά με τη κατασκευή εμπορικού πολυκαταστήματος (Mall)στην
Ακαδημία Πλάτωνος
2. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία
’’ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε’’ σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του
Περιβάλλοντος»
3. Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου, Άρθρο 26 του Κανονισμού
Προστασίας του Περιβάλλοντος
4. Έγκριση πίστωσης ποσού 184.432,93 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έγκριση διενέργειας για την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου,
σχολικού έτους 2018-2019»
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 2.200,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση
για την υπηρεσία «Διαδραστική αφήγηση παιδικού βιβλίου και εργαστήριο
ζωγραφικής στις 01/04/2018 στο Καλλιτεχνικό καφενείο του Δήμου Ιλίου»
7. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 11.732,00€ με Φ.Π.Α και
καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες
και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση Φουσκοθαλασσιές του
Δημήτρη Μπόγρη από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου»
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
μας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για