Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 10.05.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 10.05.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 –
2022
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2018
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5
του Ν. 4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την «Προμήθεια έτοιμου
σκυροδέματος»
5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η/16
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
11. Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους
μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2018
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων
Ε. ΓΕΝΙΚΑ
13. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για
παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε συλλόγους και φορείς
14. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) για την κοινή λειτουργία – χρήση του
κολυμβητηρίου
15. Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου επί της οδού Διονυσίου 72,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
16. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για