Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 21.06.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 21.06.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.
4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Λήψη απόφασης για μερικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων στο
Δήμο Ιλίου
4. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία με Κ.Α.
010302 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2138Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού – Τελικού του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΟΤ.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ5/15
6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
7. Έγκριση συμμέτοχης του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο
«Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για την
υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 10,
«Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας)
8. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορη προστατευόμενη της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
9. Ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων
Ε.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
10. Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Ν.Π.Δ.Δ.
Δήμου Φυλής για τη χρήση κολυμβητηρίου και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την
υπογραφή αυτής
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 227/2014 Α.Δ.Σ.
12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 270/2014 Α.Δ.Σ.
13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2015 Α.Δ.Σ.
14. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
15. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής
Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για