Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 04.07.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 04.07.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Παραλαβή δωρεάς ενός ημιαυτόματου απινιδωτή από την οικογένεια Κουκουβίνου, εις μνήμη του
αείμνηστου Δημάρχου Ιλίου Κουκουβίνου Βασιλείου
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΤΕ ΑΕ», βάσει της υπ΄αριθμ. 23286/2017 απόφασης του 17ου
Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
3. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση
– αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες (Διεύθυνση Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Ιλίου)»
4. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 Επέκταση
– αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες (Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου)»
5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 27.694,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2018»
6. Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης
Πολιτισμού και για τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018
7. Αποδοχή οφειλής στο ΙΚΑ που αφορά την πρώην «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Ανάπτυξης»
(Δ.Ε.Κ.Α.) του Δήμου Ιλίου
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 4483/17
10. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή
δικαστικής απόφασης
11. Αίτημα για υλοποίηση νέων προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την
υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2018 –
2019
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12. Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της νέας προτάσεως του ΟΑΣΑ για την τροποποίηση της
λεωφορειακής γραμμής 700 (ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ [ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ] – ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) με δημιουργία δύο
νέων κυκλικών λεωφορειακών γραμμών 700 και 702
13. Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία
ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με Κ.Α. 011213 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2097 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
14. Έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέων τμημάτων στην ιδιοκτησία ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ που
βρίσκεται επί των οδών ΘΗΒΩΝ και ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ – Ο.Τ. 1199 – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓ. Ζ4/15
16. Λήψη απόφασης για την επιλογή Δημοτικού Συμβούλου και έγκριση της Επιτροπής Προσωρινής –
Οριστικής Παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
18. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
19. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΗΡΩΝ», σύμφωνα
με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
20. Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού
Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για