Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 19.07.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 19.07.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου,
οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2018
3. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια
τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών»
4. Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών
σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»
5. Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
βάσει της υπ’ αριθμ. 392/2018 Απόφασης του Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών
6. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών
7. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον συναλλασσόμενο
με κωδικό 46184
8. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον συναλλασσόμενο
με κωδικό 13445
9. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.
4412/2016
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την Κυκλοφοριακή Μελέτη και τη Μελέτη Φωτεινής
Σηματοδότησης στην Λεωφ. Θηβών & Φλωρίνης (φάση Α) και στην Λεωφ. Θηβών & Αγ.
Θεοδώρων (φάση Β) καθώς και για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα πλαίσια
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου
Ιλίου»
12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΓ. Α2/15
14. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΚΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16
Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
15. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού
πληροφορικής
Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
16. Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού
Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για