Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 13.11.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 13.11.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης
για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»
3. Διαγραφή μισθωμάτων, τέλους και ΟΓΑ χαρτοσήμου, περιπτέρου από βεβαιωτικό κατάλογο
της ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.
5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας &
φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
6. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 348/2018 Α.Δ.Σ.
7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.
4412/2016
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 292/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης
Δημοτικής Αστυνομίας, τεχνικών αρμοδιοτήτων και λοιπών μεταβολών στην Υπηρεσιακή
Δομή του Δήμου
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Ιλίου
10. Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως του Δήμου Πετρουπόλεως για την
απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων στην την οδό Χαλκοκονδύλη
11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων
υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της
ΕΥΔΑΠ
12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ2/18
13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ318
14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διεξαγωγή εκδήλωσης
15. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
16. Συμμετοχή Αιρετών στο Θεματικό Συνέδριο «Ο Ρόλος των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας
στους Δήμους» που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα στις 30 Νοεμβρίου & 1
Δεκεμβρίου 2018
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
17. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
18. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
19. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του
Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
Η. ΓΕΝΙΚΑ
20. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτση» για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για