Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 17.01.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 17.01.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019
2. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων
καταβολών
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης τροποποίησης της μελέτης της Λεωφ. Αγ. Νικολάου η οποία
είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 248/2017 Α.Δ.Σ. «ως προς την ενσωμάτωση
λωρίδας όδευσης τυφλών και στο ανατολικό πεζοδρόμιο της οδού»
5. Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης φορτηγών οχημάτων άνω του
1.0Τ και στο υπόλοιπο διανοιχθέν τμήμα της οδού Κηφισού (τμήμα από
Δραγουμάνου έως Ρουβικώνος Φλέβας)

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
6. Λήψη απόφασης για απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP)
από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου
7. Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων (και
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών
ή αντικειμένων) για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2019

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
μας

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
9. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
10.Ορισμός 1 Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Μέλος της
Επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, σύμφωνα με το Ν. 1337/83 για τα
έτη 2019 – 2020
11.Ορισμός μελών της Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του
Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από 2 Δημοτικούς Συμβούλους & τους
αναπληρωτές τους & 1 Πολ. Μηχανικό – Δημ. Υπάλληλο για τα έτη 2019 – 2020
12.Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για
εκποίηση κινητών πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, αποτελούμενη από 2
Δημοτικούς Συμβούλους & 1 Τεχνικό Δημοτικό Υπάλληλο, για τα έτη 2019 –
2020
13.Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 περί
καθορισμού οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών
για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων για την
2
καταμέτρηση και την εκτίμηση ακινήτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου το 1 οριζόμενο ως Πρόεδρος της Επιτροπής, για τα έτη
2019 – 2020
14.Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006 για την
εκτίμηση τμήματος κινητών πραγμάτων η οποία αποτελείται από 2 Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου & 1 Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, το 1 οριζόμενο ως
Πρόεδρο της Επιτροπής για τα έτη 2019 – 2020
15.Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων του
Δήμου μας για τα έτη 2019 – 2020
16.Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης αδειών
στάθμευσης ΑΜΕΑ για τα έτη 2019 – 2020

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για