Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 24.01.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 24.01.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος
2019, βάσει του Ν. 4412/2016
2. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019,
βάσει του Ν. 4412/2016

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
3. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα καλαθιών απορριμμάτων

Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
4. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για