Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 06.02.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 06.02.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
για το έτος 2019
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2018
3. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της
Ελλάδος, κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά
ιδρύματα και εξουσιοδότηση και ορισμός χρηστών και των αντίστοιχων
επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης
συναλλαγών μέσω του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος
4. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων
καταβολών
5. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού της ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
από τον υπ’ αριθμ. 58/16.11.15 βεβαιωτικό κατάλογο
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαρτίου – Απριλίου
2019»
7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
και ανάθεσης για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2019»
8. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών και νομικών
προσώπων του Δήμου Ιλίου»
9. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και
συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
10. Έγκριση διενέργειας για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για
τα έτη 2020 – 2021 -2022»
11. Λήψη απόφασης για κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Ιλίου
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της
ΣΑΤΑ
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τελικού
Τακτοποιητικού – του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17
14. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
15. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» για το
έτος 2019

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για