Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07.03.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07.03.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»
2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.
4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2109 περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ επί των οδών Ερμουπόλεως και Ιτέας με χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 2109 από οικοδομήσιμο χώρο σε χώρο «ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»
6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. ΥΔΡ 01/17
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ
9. Λήψη απόφασης για δημιουργία Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Δοτών Μυελού των Οστών στο Δήμο Ιλίου
10. Λήψη απόφασης αποδοχής της πράξης ένταξης «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029928 στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΣΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (πρ/σμος Πράξης 99.760,36 €)

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
11. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005

Ε. ΓΕΝΙΚΑ
12. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018
13. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018
14. Έγκριση πίστωσης ποσού 184.432,93 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

             

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

       Κουκουβίνος Δημήτριος  

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για