Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 21.03.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 21.03.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου, οικονομικού έτους 2019
2. Τροποποίηση του υπό 11.04.2019 συμφωνητικού με την εταιρεία «Αφοί
Παπαναστασίου Ο.Ε.» για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών,
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»
3. Έγκριση διενέργειας για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου,
σχολικού έτους 2019 -2020»
4. Έγκριση διενέργειας για τις «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ και αθλούμενων
του Δήμου Ιλίου»
5. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων
καταβολών
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την
«Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2019 μελέτης του
έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2019 μελέτης του
έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α3/19
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2019 μελέτης του
έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 04/2018 μελέτης του
έργου ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ
12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18
13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. ΥΔΡ 01/17
14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/17
15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ2/18
16. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της
ΣΑΤΑ
17. Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή πιστώσεων
της ΣΑΤΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18. Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές
στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το
σχολικό έτος 2019 – 2020
Ορισμός:
 Ορίων ηλικίας
 Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών
 Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων
 Μορίων
 Μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
19. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
20. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα
Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2019 – 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό της
μορφής αντιτίμου

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
21. Αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων για διατήρηση απαλλοτρίωσης

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για