Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου 19.05.2020

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 19 Μαΐου 2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 19 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ., σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 υπουργική Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5ebe712879baec30ab29eb6c στις 15/05/20 13:58 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας (Β ́850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
  2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τιμών του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως 31.12.2020, λόγω της πανδημίας του COVID – 19
  3. Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ
  2. Λήψη απόφασης: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 524 (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Αγίου Φανουρίου του Δήμου μας, ii) για την καταβολή δικαστικής δαπάνης της εν λόγω απαλλοτρίωσης
  3. Διαβίβαση εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την έγκριση χορήγησης παράτασης και τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 30877/05.08.2019 συμφωνητικού της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»
  4. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
  5. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

9. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

10. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 198/2019 & 200/2019 Α.Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για