Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.14.04.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022

2. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023- 2026

3. Λήψη απόφασης για κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα

4. Ανανέωση της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και μισθοδοσιών του προσωπικού

5. Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. ε του Ν. 4915/24.03.22 (ΦΕΚ 63/24.03.2022 τεύχος Α’) Β.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για επανεπιβολή μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΣΕΒΑ μεταξύ των Ο.Τ. 2078 – 2079 επί των οδών ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ , περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ του Δήμου Ιλίου

7. Λήψη απόφασης για άδειες στάθμευσης (κάρτα) στους κατοίκους της οδού Πολυγύρου (πεζόδρομος) Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9. Λήψη απόφασης για την ένταξη του 13ου Βρεφονηπιακού Σταθμού «Νικόλαος Λιάκος», στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

10. Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2022 – 2023

11. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στα προγράμματα ΕΣΠΑ, έτους 2022 -2023 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

12. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20, 281 για τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης, σύμφωνα με το αρ. 281, παρ. 3 του Ν. 4663/2006 (αφορά αγωγή υπαλλήλου)

14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης, σύμφωνα με το αρ. 281, παρ. 3 του Ν. 4663/2006 (αφορά εκπροσώπηση του Δήμου στα ποινικά δικαστήρια)

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για