Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 30.06.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς, για
ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022
3. Λήψη απόφασης για μερικές προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων στο
Δήμο Ιλίου
4. Λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/98364/1862/01.06.2022 για
έγκριση α) επιλογής σεναρίου της Ειδικής Ακουστικής Μελέτης Υπολογισμού και Εφαρμογής
(Ε.Α.Μ.Υ.Ε.) Αντιθορυβικών Πετασμάτων στο 21ο Δημοτικό Σχολείο (Νεστόρειο) & β)
ανάθεσης λοιπών τεχνικών μελετών για την ασφαλή κατασκευή των ηχοπετασμάτων
Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
5. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική
αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο
αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων
6. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Ιλίου σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του
άρθρου 8 του Ν. 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων
του άρθρου 142 του Ν. 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για