Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.28/07/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
  Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022
 3. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση στο Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο
  Ατόμων με Αναπηρίες «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»
  Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους
  2022
  Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 5. Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
  Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 6. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για