Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.15.09.2022

66528/Σ.14484/09-09-22/ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ/Α.Τ. Δημ. Συμβουλίου. & Λοιπών Συλ. Οργ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2022

3. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 192/2019 Απόφασης Δ.Σ.
6. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα ηλεκτρικής συσκευής (Ζ’ Κ.Α.Π.Η.Ηλεκτρικό Ψυγείο)

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7. Λήψη απόφασης για αίτηση χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ιλίου «Νικόλαος Λιάκος»

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

Η. ΓΕΝΙΚΑ

10.Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για