Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΙΛΙΟΥ την ΠΕ 3-8-23

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΙΛΙΟΝ 3-8-23

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ.
πρωτ. 87299/28.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021
υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης
για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη με αριθμ.
πρωτ. 87853/29.11.2022 2η Εκτελεστική, βάση της με αριθμ. πρωτ. 41753/15.06.2021
υπογραφείσας Συμφωνίας Πλαίσιο τριετούς (3) διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης
για ένα (1) επιπλέον έτος, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑ 4. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ στο Ο.Τ. 1239 (ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) επί της οδού ΣΥΡΡΑΚΟΥ
54 περιοχής Μιχελή, βάσει του άρθρου 90 του Ν. 4759/2020

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-
παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου»

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την για την
υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΙΛΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την
εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό του
εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων και
εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για ονομασία του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου μας

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης για την απόδοση ονομασίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου
Ιλίου ΣΤ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του νόμου 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του νόμου 4714/20,
για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου
Αγίων Αναργύρων Καματερού για τη χρήση του Κολυμβητηρίου Ιλίου (ΕΚΑ) και την
εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

ΘΕΜΑ 12. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος, λόγω
μη πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος επί των οδών Πωγωνάτου & Μεθοδίου
στο Δήμο μας

ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π.
Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος,
λόγω μη πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος επί των οδών Αλαμάνας 48 &
Γραβιάς στο Δήμο μας

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για