1η Δημόσια Συνεδρίαση, Δια Ζώσης και Τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ασπροπύργου

ΘΕΜΑ 1ο :

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα τρέχοντα θέματα επικαιρότητας του Δήμου που
αφορούν την ασφάλεια και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για