1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑΈγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού χρήσης 2020, κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για