1η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Α. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις

Β. Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο
Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 2ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησης
της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Θέμα 3ο
Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του
4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής : ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 4ο
Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία
με τίτλο «Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του
Δήμου Δάφνης-Υμηττού».
Εισηγητής : ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 5ο
Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Εισηγητής : ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για