1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 21.01.2019

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 21.01.2019

 Συνεδρίαση 1η / 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21.01.2019 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 17/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ανακήρυξη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρου Β’, σε «Επίτιμο Δημότη Παπάγου – Χολαργού».
3. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση επιστολής για την Πρόταση Οδηγίας τής Ε.Ε. για τη Διαδικασία Κοινοποίησης Υπηρεσιών (υπ΄ αριθ. 1064/2019 έγγραφο του κου Περικλή Ζήκα – Επικεφαλής «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου»).

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
4. Αποδοχή όρων Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Σύσταση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μίας (1) προσωρινής – προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ κατηγορίας / κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.
6. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων τού Δήμου για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Συνταγματική Αναθεώρηση», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
8. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» τού Δήμου, για το έτος 2019.
9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών τής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2019.
10. Παράταση της μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου.
11. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
12. Έγκριση σύναψης σύμβασης έτους 2019, με την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη συμμετοχή τού Δήμου, στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων τών Δήμων.

13. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14. Ορισμός τριμελούς επιτροπής κλήρωσης για απευθείας ανάθεση έργων, έτους 2019 (Ν. 4412/2016, άρθρο 118).
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
16. Παραλαβή τής μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για τον σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες τής μελέτης Βιώσιμης Κινητικότητας».
17. Εκδίκαση ένστασης των κ.κ. Μασούρου κατά τής υπ. αριθ. 296/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017».
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
19. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου o Ανδριανουπόλεως & Εθν. Αμύνης 73
o Τεπελενίου 3

• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού o Εθν. Αντιστάσεως 35
o Δωρίδος 8-10
o Κατσιμπίρη 20
o Κατσιμπίρη 44.

vi. ΓΕΝΙΚΑ
20. Ορισμός εκπροσώπου τού Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις τής «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», στην οποία είναι μέτοχος.
21. Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 2/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
22. Έγκριση Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
23. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
24. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη ενός (1) Ιατρού, με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) – ΚΑΠΗ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 5/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 

Χολαργός, 17.01.2019

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για