1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 15.01.20

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 15.01.20

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 15-01-2020, ημέρα Τετάρτη καιώρα 19:30, στην 1η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

   Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Β. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

   Γ. Έκτακτα θέματα

   Δ. Τακτικά θέματα

 1. Συμπλήρωση της υπ’αρ. 399/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 των ακινήτων υπό κατασκευή (εργοταξιακό ρεύμα) σύμφωνα με το υπ’αρ.7699/16-3-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ – Τμήμα Φορολογικό.

 1. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. .

 1. Έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29/01/2009 σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. 

 1. Τροποποίηση της 366/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση πρόσληψης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ενίσχυση πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).

 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με  συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/7/2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας ΚΔΑΠ (Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες) σε ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 10, Ο.Τ. 75 στην Κηφισιά.

 1. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το βοήθημα οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς, περιόδου Πάσχα 2020.

 1. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Ασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Σύσταση επιτροπών στο πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών – Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών Δήμου Κηφισιάς (Δημοτικές Ενότητες: Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης).

 1. Αποδοχή παραιτήσεων μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Β/θμιας Εκπ/σης».

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Πολεοδομικών και Τεχνικών Θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ‘ΒΑΡΔΑΞΗΣ’ ΔΕ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση του υπ’αρ. 9/2019 πρακτικού Π.Ε. Βόρειου Τομέα καθορισμού αξίας γης ακινήτων εντός των Ο.Τ.7 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙ.ΠΑ του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης επικειμένου για την ιδιοκτησία με ΚΑ: 010317 στο Ο.Τ. 40 στης Π.Ε.ΒΙ.ΠΑ. .

 1. Λήψη απόφασης για την πιλοτική τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού / κάδων διαχωρισμού απορριμμάτων ανακύκλωσης επί οδοστρωμάτων.

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Κηφισιάς» στον Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Κηφισιάς για την Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τον Σχεδιασμό του Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

 1. Ανάκληση της υπ’ αρ. 323/2014 απόφασης του Δ.Σ για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ λόγω θανάτου του δικαιούχου.

 1. Επί της 423/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 424/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 438/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 439/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 2/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 3/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 4/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 5/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 6/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 7/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 12/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 14/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 15/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 16/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 17/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 18/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 1. Επί της 19/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για