10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 22.04.21

1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2021. 
2. Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου Κηφισιάς οικ. έτους 2021. 
3. Έγκριση Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άµεσης/βραχείας 
∆ιαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισµών του ∆ήµου Κηφισιάς, 
σύµφωνα µε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας µε την κωδική ονοµασία 
«ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ». 2
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 9η
 τακτική συνεδρίαση που είχε 
προγραµµατιστεί για σήµερα 21-04-2021, για τη συζήτηση και ψήφιση 20 θεµάτων, 
µεταξύ των οποίων και τα τρία ανωτέρω, µαταιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, 
εξαιτίας διαµαρτυρίας παρατάξεων, ενώ η καθυστέρηση στην έγκριση των 
συγκεκριµένων θεµάτων ενδέχεται να επιφέρει δυσµενέστατες συνέπειες στην 
λειτουργία του ∆ήµου, όπως η καθυστέρηση και η αναβολή: 
1. ∆ηµοπρατήσεων χρηµατοδοτούµενων έργων (ασφαλτοστρώσεις 1.924.660,00€, 
επισκευή κλειστού γυµναστηρίου Πολιτείας 285.000€), 
2. Παροχής σηµαντικών υπηρεσιών (αποκοµιδή εύφλεκτης δασικής ύλης, κλάδευση 
υψηλών δέντρων, αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών, φακέλων αιτήσεων στο 
«Αντώνης Τρίτσης», αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων, καταπολέµησης 
κωνωποειδών κ.α.), 
3. Έγκρισης διαχείρισης σεισµών 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για