10η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς 3-3-2023

ΘΕΜΑ 1.
Έγκριση Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ κ. Βλάχου

ΘΕΜΑ 2.
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 3.
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4.
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2021-2022-2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5.
Διαγραφή τελών ύδρευσης από Χ.Κ. 1121/1089 λόγω λανθασμένης χρέωσης και επανυπολογισμός ορθής χρέωσης από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Καυγαλάκης – Υπηρεσία Ύδρευσης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για