10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 12.07.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 12.07.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12.07.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:

  • πρακτικό υπ’ αριθ. 08/2017

  • πρακτικό υπ’ αριθ. 09/2017

 2. Ενημέρωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, κατά τη διάρκεια των απεργιακών

  κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 3. Συζήτηση κατόπιν αιτήματος δημοτών, σχετικά με την υπ ́ αριθ. 89/2017 απόφαση του Δημοτικού

  Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κύπρου και την ευρύτερη περιοχή στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και έγκριση προτεραιότητας οδού Ψαρών στη συμβολή της με τις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος, της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού».

  i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 4. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.

  4479/2017.

 5. Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις

  της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος για τη συνεργασία αποδοχής καρτών POS.

 2. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

 3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Τ.Α.Π.).

  iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 4. Έγκριση του από 16.06.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής

  Έργων του Δήμου.

 5. Έγκριση του από 26.06.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής

  Έργων του Δήμου.

 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται ή

  ενσωματώνονται στο έργο: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμιση αμφιθεάτρου και αίθουσας

  πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών».

 7. Παράταση του έργου: «Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας

  πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών». Σελίδα 1

1. 2. 3. 4.

 1. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».

 2. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, έτους 2015».

 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευές και συντηρήσεις στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευές και συντηρήσεις στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού».

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2015».

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων, έτους 2015».

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, έτους 2014».

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και διαμόρφωση ‘πράσινων’ χώρων Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη ‘πράσινης’ κινητικότητας».

  iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 10. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1)

  απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 16 κ.μ. .

 11. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών:

  • Λάσκου 11

  • Χειμάρρας 17

  • Λ. Κύπρου 40

   v. ΓΕΝΙΚΑ

 12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 118/2017 απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός

  Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», σχετικά με την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

 13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 119/2017 απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», περί απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

 

                                                                                                          

                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                    Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για